ÇALIŞAN ADAYINDAN ALINACAK AÇIK RIZA METNİ

Şirketinize gerçekleştirmiş olduğum iş başvurusu sebebiyle iletmiş olduğum tüm genel ve özel nitelikteki kişisel verilerimin; başvurmuş olduğum pozisyon ve/veya açık pozisyonlarınıza, Şirketinizin kültür, teamül ve politikalarına; iş birikimim, tecrübem, kişisel özelliklerim açısından uygunluğumun tespiti, tarafımla iletişim sağlanması, işyerinizde bulunduğum süreler için acil bir durum vukuunda asgari düzeyde sağlık durum ve geçmişime dair bilgi sahibi olunması, işyeri ve iş süreçleri güvenliğinin teyidi, ileride doğacak işgücü ihtiyacının personel aday havuzu vasıtası ile karşılanması, referanslarımın araştırılması ve bu yolla geçmiş iş tecrübelerim, haklarım ve performansım hakkında bilgi sahibi olunması amacıyla Şirketiniz tarafından işlenmesine (tamamen veya kısmen herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması) açıkça rıza verdiğimi,

Kişisel verilerini paylaştığım üçüncü kişilere ait verilerle ilgili olarak, belirtilen ilgili kişilerin iş başvurusu esnasında veya nedeni ile iletmiş olduğum kişisel verilerinin aktarımı da dahil işlenmesiyle ilgili olarak sorumlu olduğumu ve rızalarını aldığımı,

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında sahip olduğum haklarıma ilişkin olarak bilgilendirildiğimi, (Kişisel Verilerin Korunması Ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni’nin tamamına Kişisel verilerin korunması internet adresinden ulaşabilirsiniz.) işbu açık rıza metnini okuduğumu, anladığımı ve rızamın alındığını kabul, beyan ve taahhüt ederim.